Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG

Krajinski park Ra?ki ribniki - Poeg lei na obrobju Dravskega polja in meri 484 ha. Spada med ene ve?jih niinskih parkov v Sloveniji. Njegovi gozdovi merijo 343 ha, stoje?e vode 76 ha, ostalo pa predstavljajo mo?virni travniki.

Obmo?je je zavarovano od leta 1992 (Medob?inski uradni vestnik t. 17/1992) zaradi izjemne naravne dedi?ine, ki jo predstavljajo najrazli?neja mokri?a s tevilnimi redkimi in ogroenimi ivalskimi ter rastlinskimi vrstami. Ra?ki ribniki ter ve?ina parka pa sodi tudi v obmo?je NATURA 2000, kar pomeni, da gre za posebej varovana obmo?ja na ravni Evropske unije.

Park je tudi pomembno ornitoloko obmo?je, tukaj je bilo opaenih e preko 210 vrst ptic, od tega jih tretjina tukaj tudi gnezdi. Velike vodne povrine so tudi pomemben ivljenjski prostor za ka?je pastirje (na obmo?ju parka je bilo opaenih e 50 vrst) ter dvoivke (opaenih 12 vrst). Vodni svet Krajinskega parka sestavljajo 4 glavne skupine ribnikov oziroma ve?jih vodnih povrin. To so:

1.) Ra?ki ribniki (Veliki, Mali in Gaji?)

  • Veliki ribnik je najve?ji med Ra?kimi ribniki in meri 20 ha. Najbolj stalna vodna rastlina je rogoz, ki ga je najve? v severnem delu ribnika. Ob?asno pa se na vodni povrini razbohoti ?itolistna mo?virka (Nymphoides peltata), poznana tudi kot ''rumeni lokvanj'' ter spada med redke in ogroene rastline. Hkrati predstavlja ta ribnik bivali?e najtevil?nejim ivalim v parku, to so ptice. Najpogosteje gnezdilke so:

- mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)

- ?opasti ponirek (Podiceps cristatus)

- mlakarica (Anas platyrhynchos)

- ?opasta ?rnica (Aythya fuligula)

- ?rna liska (Fulica atra)

- zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus)

V ?asu spomladanske in jesenske selitve ptic pa se tam ustavijo tudi jate kormoranov, rac, gosi, ?apelj, pobrenikov, galebov in ?iger. V selitvenem ?asu so pogoste tudi ujede:

- rjavi lunj (Circus aeruginosus)

- ribji orel (Pandion haliaetus)

Veliki ribnik

  • Mali ribnik (4,5 ha) lo?i od Velikega ribnika le nasip. Obrene vegetacije v njem skorajda ni, zato pa je toliko ve? plavajo?e. Tu raste vodni oreek (Trapa natans), ob robovih pa vodna le?a (Lemna sp).

Mali ribnik

  • Gaji? (8,5 ha) je najmlaji med tamkajnjimi ribniki in ima za razliko od ostalih dveh ribnikov malo vegetacije.

Gaji?

2.) Turnovi ribniki

Turnovi ribniki se nahajajo sredi gozda, juno od Ra?kih ribnikov. V tem delu Slovenije so to najstareji ribniki, povsem verjetno je, da so obstajali e v 16. stoletju, saj e njihovo ime nakazuje (der Turm stolp), da so bili verjetno v lasti plemi?ev ra?kega gradu.

  • Turntajht (2,6 ha) je najve?ji med Turnovimi ribniki, sledi mu pic (1,7 ha) in Srednji

ribnik (0,95 ha).

Turnovi ribniki

3.) Ribniki v Grajevniku

Ribniki v Grajevniku so tirje in se nahajajo v bliini akumulacije Poeg. Skupaj merijo dobre 3 ha. Vodne vegetacije je malo, vendar lahko samo tam opazimo blatnik (Nuphar luteum). Blatnik spada v vrsto vodnih lilij z rumenim cvetom. Rastlina vsako leto odmre in naslednjo pomlad ponovno poene iz svojih korenin.

Ribniki v Grajevniku

4.) Akumulacija Poeg

Akumulacija Poeg je najve?ja vodna povrina v parku in je imenovana po najbliji vasici Poeg. Zgradili so jo v zgodnjih 60. letih 20. stoletja kot vodni zadrevalnik. Osnovna ojezeritev akumulacije meri 35 ha, maksimalna povrina akumulacije pa 74 ha. Akumulacija je z june in vzhodne strani obdana z visokim nasipom, na ostalih straneh pa se voda razliva v gozd.

Akumulacija Poeg

Poleg e zgoraj omenjenih ptic, ka?jih pastirjev in dvoivk nas lahko v Krajinskem parku presenetijo tudi ostale ivali: srna, beloprsi je, poljski zajec, veverica, mala podlasica, belouka... Zato vljudno vabljeni v biser naega kraja, v Krajinski park, z eljo, da nam ga uspe ohraniti tudi za nae zanamce.

Botani?ni vrt Tal 2000

V neposredni bliini parka se nahaja tudi botani?ni vrt, v katerem je mogo?e videti tevilne rastline, tudi redke in ogroene vrste, ki jih v naravi lahko opazimo le izjemoma. Prav tako si je mono ogledati tudi zbirko strupenih in zdravilnih rastlin ter zbirko mineralov in kamnin.

Botani?ni vrt

Ve? informacij o Krajinskem parku lahko pridobite v vodniku, ki ga je izdalo DPPVN - Drutvo za prou?evanje ptic in varstvo narave, avtor Milan Vogrin. (Vodnik po poteh "Oaza miru in ivljenja - KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI- POEG").

Po virih povzela in priredila: Mateja Pigner Perko

Viri:

- Oaza miru in ivljenja Krajinski park Ra?ki ribniki Poeg Vodnik po poteh, avtor Milan Vogrin

- Botani?ni vrt Tal 2000 avtor Roman Hergan

- Osnovna ola Ra?e (fotografije)

- Google (fotografije)

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.