Get Adobe Flash player
  • 182526.jpg
  • gajic.jpg
  • ribniki4.jpg
  • turnov.jpg
Postanite podpornik iniciativeZadnji dodani komentarji


BISER NAŠEGA KRAJA – KRAJINSKI PARK RAČKI RIBNIKI - POŽEG ... Beri več

človeška neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naših otrok ogroža interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagališče v občini Rače -Fram ... Beri več

Pinus se je med prvimi v Sloveniji odločil za termično odstranjevanje odpadkov, najprej zaradi lastnih težav z odpadno embalažo. Med trdnimi odpadki za sežig ne zbirajo samo nevarnih odpadkov, jim pa ta dejavnost v strukturi prihodkov pomeni kar nekaj odstotkov. Toda največji okoljski projekt je skupna naložba s Petrolom v proizvodnjo biodizla. Pinus dobro kombinira osnovno

Popolno izgorevanje nevarnih odpadkov

proizvodnjo in prodajo fitofarmacevtskih sredstev s poslovnimi priložnostmi na okoljskem področju. Andrej Andoljšek, direktor Pinusa, pravi, da je korist dvojna.

Pinus je v Sloveniji najpomembnejši izvajalec termičnega odstranjevanja odpadkov in po klasifikaciji Agencije RS za okolje zagotavlja partnerjem odstranjevanje zelo raznovrstnih skupin odpadkov - od odpadne embalaže z ostanki nevarnih snovi, odpadnih zdravil in odpadnih kemikalij do kozmetičnih sredstev, pesticidov,
odpadnih olj in drugih. Kaj vas je vodilo k poslovni odločitvi na področje sežiganja nevarnih odpadkov in kaj vam pomeni ta dejavnost v strukturi prihodkov?

Prvenstvena naloga objekta za odstranjevanje odpadkov, ki smo ga v Pinusu postavili pred dvema desetletjema, je bila reševanje lastnih težav z odpadno embalažo, predvsem emba­lažo surovin in surovin s pretečenim rokom uporabe ter odpadnimi vodami, ki nastajajo pri čiščenju. Zahteve za ravnanje z odpadno embalažo so se skozi leta nenehno nadgra­jevale in tako smo objekt stalno posodablja­li in prilagajali evropskim okoljevarstvenim zahtevam in standardom. V času neizkori­ščenih kapacitet v Pinusu ponujamo storitve kakovostnega in varnega termičnega odstra­njevanja odpadkov tudi trgu, kar predstavlja nekaj odstotkov v celotni strukturi prihodkov podjetja.

Čeprav je Slovenija med okoljske cilje zapisala, da je nujno zmanjševati nastajanje količin nevarnih odpadkov, in sicer od 5% do 10 % na letni ravni, MOP v letnem poročilu ugotavlja, da je trend ravno nasproten. Nevarnih odpadkov je že več kot 83.000 ton, število poročevalcev, ki so poročali o nevarnih odpadkih, se je zmanjšalo, število pripravljenih vrst odpadkov pa povečalo. Kaj opažate pri vas in pri katerih vrstah odpadkov gre za največje povečanje? Koliko ton nevarnih odpadkov letno zberete; predelate, sežgete in odložite na deponiji.

Opazili smo nekaj sprememb v strukturi od­padkov namenjenih odstranitvi, ki pa niso bistvene. Povečanje količin nekaterih vrst odpadkov (odpadna zdravila, odpadni absor- benti) je posledica lastnih trženjskih ukrepov in pospeševanja ponudbe v tem segmentu ter rezultat evidentiranja novih vrst odpadkov. Letno zberemo okoli 1.500 ton odpadkov, ki pa, moram poudariti, niso vsi nevarni, temveč so to večkrat samo živila s pretečenim rokom uporabe, zaradi česar morajo proizvajalci bla­go poslati v uničenje.

Pinus TKI, d. d. , ne odlaga nevarnih odpad­kov na deponiji. Trdni odpadki, ki nastanejo po sežigu, so pepel in odpadna izgorela ko­vinska embalaža, ki sta nenevarni vrsti od­padkov in jih oddamo zbiralcem komunalnih odpadkov. Snovi, ki ostanejo pri čiščenju fil­trov, v sistemu čiščenja dimnih plinov ponov­no obdelamo na objektu za odstranjevanje odpadkov.

Glede na sistem, ki ste ga razvili, je potemtakem Pinus posebno pozoren na ustrezno strokovno označevanje in pakiranje nevarnih odpadkov. Kako so reagirali na vaša priporočila poslovni partnerji in kako imate urejeno prevzemanje odpadkov. Ali je točna ocena, da se je izboljšalo ločeno zbiranje odpadkov?

24

Okolje kot poslovna priložnost

 

Natančna navodila o pravilnem označevanju

odpadkov objavljamo že nekaj let in so vedno dobrodošla in pomembna informacija za naše poslovne partnerje. Organiziramo izobraže­vanja ter redno obveščamo partnerje o no­vostih oziroma novih okoljevarstvenih zahte­vah. Nekateri jih samoiniciativno upoštevajo, druge pa moramo opozarjati in obveščati o pravilnem označevanju. Na splošno nimamo večjih težav, v preteklosti pa se je že pripetilo, da smo zaradi nepravilno pakiranih ali ozna­čenih odpadkov zavrnili sprejem odpadkov v odstranitev. Ocena, da se je ločeno zbiranje odpadkov izboljšalo, je točna, saj v Pinusu iz leta v leto spremljamo proces nadgradnje lo­čevanja odpadkov.

Pri odstranjevanju oziroma sežiganju odpadkov izvajalci iščejo tudi dodane vrednosti v predelavi ali v uporabi energije za ogrevanje ali elektriko? Ali ste imeli to v načrtu? Ali boste ostali samo pri odstranjevanju? V Pinusu že sedmo leto izkoriščamo toploto iz sežigalnice za gretje proizvodnih in poslov­nih prostorov podjetja. Pridobljena toplota se v času intenzivne proizvodnje v celoti upora­bi za potrebe posameznih delov proizvodnih procesov. Ugotavljamo, da je sinergija med objektom za odstranjevanje odpadkov in dru­gimi dejavnostmi podjetja popolna.

Ali določene količine nevarnih odpadkov izvozite?

Ne, nobenih, naša dejavnost je nudenje stori­tev sežiga in se z izvozom odpadkov ne ukvar­jamo. Za naše poslovne partnerje nudimo popolno sledljivost in natančno vejo, kdaj in kako so njihovi odpadki uničeni. Menimo, da je to tudi eden od razlogov za dobre in dolgo­ročne odnose z našimi poslovnimi parnerji, saj nam lahko zaupajo ter tudi naše ravnanje kadarkoli preverijo.

Katera vrsta nevarnih odpadkov je za odstranjevanje najzahtevnejša in zakaj?

Najzahtevnejši za odstranitev so tekoči, tr­dni vnetljivi in korozivni odpadki, kjer je pri odstranjevanju potrebno upoštevati posebne zaščitne ukrepe in pri rokovanju ter odstra­njevanju teh odpadkov uporabljati ustrezno opremo, ki preprečuje vžig ali korozijo.

Toda nevarni odpadki so zaradi nevarnih lastnosti, ki so zdravju ali okolju škodljivi (vnetljivost, strupenost, infektivnost, mutagenost itd.), velik tehnološki izziv odstranjevalcu oziroma tehnologiji sežiganja. Kako ste uspeli rešiti ta problem, saj poudarjate, da ste najzanesljivejši partner pri reševanju ekoloških težav? Kako sežigalnico sprejema okolje?

Zanesljivost odstranitve nevarnih odpadkov je vgrajena v način odstranjevanja odpadkov, saj se vsi odpadki, trdni in tekoči, odstranju­jejo pri temperaturah do 1350° C. Za popol­no izgorevanje se med postopkom dovaja dodaten kisik, uplinjene komponente pa še enkrat izgorijo v sekundarni komori. Nasta­li plini se kontrolirano ohlajajo, filtrirajo in nazadnje operejo. Pri tem nastane odpadna voda, ki se očisti v biološki čistilni napravi. Proces je nenehno človeško in računalniško nadzorovan in upravljan. Ekološko ustrezno delovanje objekta za odstranjevanje odpad­kov dokazujemo z rednimi meritvami vplivov na okolje. Pinus s svojimi dejavnostmi okolja ne obremenjuje nad dovoljenimi mejami in je zaradi tega sprejemljiv za ožje in širše okolje podjetja. To je za nas pomembno, in tudi ena od vrednot Pinus-a TKI, d. d., je rast in razvoj podjetja v sozvočju z ohranjanjem neokrnje­nega okolja.

Kako poteka skupna naložba s Petrolom v proizvodnjo bio goriv? Ali načrtujete širitev poslovne dejavnosti na ekološkem področju?

Skupna naložba je v fazi projektiranja in pri­dobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj ter poteka skladno z načrti. Otvoritev nove pro­izvodnje je načrtovana za prvo četrtletje leta 2009 in ta cilj bomo uresničili. Seveda spre­mljamo tudi druga dognanja ter trende na področju biogoriv, vendar pa menimo, da je potrebno poslovanje širiti premišljeno in pre­udarno ter se ne »zaletavati« v tehnologije in poslovna področja, ki so nepreverjena in jih tehnološko ne obvladujemo.

Pinus se je razširil na trgih zunaj Slovenije s prodajo in proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev. Kaj pomeni ta dejavnost v strukturi prihodkov? Ali razmišljate o širitvi poslovnih priložnosti na okoljskem področju? Naš največji projekt na okoljskem področju je zagotovo izgradnja objekta za proizvodnjo biodizla. Proizvodnja se bo tako iz sedanjih 7.000 ton biodizla povečala na 50.000 ton le­tno, s čimer bomo lahko zadostili 80 odstot­kom slovenskih potreb po tem gorivu v letu 2009. Biodizel je okoljski projekt, h kateremu težimo zaradi uvajanja čistejših virov ener­gije, kar delno pripomore tudi k ohranjanju čistega okolja. Naj omenim, da je biodizel po­polnoma biorazgradljiv, ne vsebuje žvepla in vsebuje do 11% kisika, kar izboljšuje njegovo izgorevanje. Ima zelo dobre mazalne lastnosti in bistveno manjše emisije kot fosilna dizelska goriva.

Širitev dejavnosti prodaje sredstev za varstvo rastlin na področja bivše Jugoslavije se je ravno v projektu biodizel pokazala za veliko prednost. Zaradi dejstva, da dobro poznamo kombinate in kmete, pridelovalce energetskih rastlin, imamo kot kupec pridelka veliko pred­nost. Ponekod celo organiziramo proizvodnjo in jih oskrbimo z gnojili, semeni in sredstvi za varstvo rastlin, na koncu pa zagotavljamo od­kup celotnega pridelka. Korist je dvojna, saj s sodelovanjem naših agronomskih svetovalcev pridelovalcem omogočamo nadpovprečne donose, kar je dobro, tako za pridelovalce kot za nas. To je tudi naša konkurenčna prednost pred drugimi kupci oljne ogrščice, saj nismo le kupec, ampak zanesljiv partner pri pridela­vi, in to pridelovalci znajo ceniti.

EO-35-oktober-October-07

 
Krajinski park Rače
EKO iniciativa Rače

Anketa
Ali podpirate iniciativo za čistejše Rače
 
Menite, da je Pinus nevaren in moteč dejavnik v Račah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.