Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

VE?ER dne 10.11.2010

Povezava na Ve?er

Zaradi nerazkritih analiz po nedavnem poaru v Pinusu se zbranim v Ekoloki iniciativi Ra?e, ki zahtevajo pojasnila, pridruujejo tudi ob?inski svetniki

Mesec po poaru v seigalnici za termi?no odstranjevanje (ne)nevarnih odpadkov tovarne Pinus TKI v Ra?ah se negotovost in nezaupljivost med nekaterimi krajani e vedno irita kot dim. Zbrani v Ekoloki iniciativi Ra?e, ki jo vodi Marjan Lah, elijo transparentne dokaze in temeljita pojasnila, kaj se je dogajalo 14. oktobra, ko je gorelo okoli sto kilogramov plasti?nih odpadkov. "Pri?akujemo, da bo vodstvo Pinusa nas, osnovno olo in ob?ino povabilo na predstavitev izsledkov analize oziroma samega dogodka, saj menimo, da imamo zaradi odgovornosti do otrok pravico to izvedeti in se podrobneje pogovoriti o sanaciji seigalnice. Monitoringom ne verjamemo," aktivisti pravijo, da od svojih zahtev ne bodo odstopili. Poleg nedavne nesre?e jih skrbi generalni vpliv podjetja na okolje. "Bojimo se, da se igrajo z zdravjem naih otrok," trkajo na vest odgovornih. Da jih begajo nejasnosti, so se strinjali tudi svetniki ob?ine Ra?e - Fram in sklenili, da Pinusov menedment povabijo na naslednjo ob?insko sejo.

Opustili meritve vode in tal

Emil erjal, predstojnik Intituta za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, in Andrej Andoljek, predsednik uprave Pinusa TKI, soglaata, da je alarm za preplah odve?. O vzroku nesre?e prvi meni, da je poar povzro?ila previsoka temperatura na dozirnem sistemu, drugi krivi napako na ventilatorju. Ker policijska preiskava e poteka, informacij o vzroku in morebitni odgovornosti tretjih oseb e ni.

?etudi je erjal sprva dejal, da bo Ve?eru posredoval podrobne rezultate meritev zraka in vode, ki jih je po poaru na terenu opravila ekipa mobilnega laboratorija, si je ?ez dva dni premislil. "Ne vem, zakaj vam nisem povedal, da lahko poro?ilo dobijo le naro?niki. V tem primeru je to policija," je plo?o obrnil erjal. V povzetku dokumenta je sicer zapisal, da so na osnovi izvedenih analiz zraka ocenili, da v zraku ni ve? nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje, zaradi tega so opustili analizo vzorca vode iz ribnika in tal. "V vzorcu zraka s pogori?a nismo detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko spro?ata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov." Od organskih spojin so zaznali nekaj mikrogramov toluena, stirena, ksilena, dimetilacetamida, fenola in benzmetanola na kubi?ni meter. Koliko teh vsebnosti natan?no je bilo, predstojnik intituta ni elel razloiti. Znano pa je, da so zdravju kodljivi toluen, stiren, ki je potencialno celo karcinogen, in ksilen, ki ima narkoti?en u?inek in lahko deluje na iv?ni sistem.

Kontrola emisij na pet do deset sekund

Ob poaru nikakrnih presekov niso ugotovili niti v Pinusu. Andoljek obve?a, da so izpusti pri proizvodnih procesih (povpre?na mese?na koli?ina seganih topil, zdravil, barv, lakov, plastike, zdravil itd. je 300 ton) v okviru predpisanih mejnih vrednosti in ustrezno nadzorovani: "Izpusti v zrak pri seigu in vsi izpusti odpadnih voda so opremljeni s sistemom trajnih meritev, ki se arhivirajo in so na razpolago nadzornim organom. Sistemi omogo?ajo teko?o in naknadno kontrolo pomembnih emisijskih parametrov na vsakih pet do deset sekund. Pristojne institucije izvajajo redne, nenapovedane monitoringe vseh emisij v okolje. V letonjem letu smo pridobili novo okoljevarstveno dovoljenje (IPPC), ki potrjuje skladnost s predpisanimi zakonskimi normami."

Vpraanje, zakaj iri javnosti rezultatov meritev ne predstavljajo denimo na spletni strani podjetja, je predsednik uprave prezrl. So pa ?istost podjetja potrdili v Inpektoratu RS za okolje in prostor, od koder so sporo?ili, da je v zadnjih desetih letih okoljska inpekcija v 72 pregledih raki drubi izrekla 39 ukrepov, a so ti zadevali zgolj usklajevanje tehnologije in zakonodaje. Zoper podjetje ni bil uveden noben prekrkovni postopek niti ni bil potreben ukrep izvrbe z denarno kaznijo. Normalno stanje Pinusa ugotavljajo tudi v Agenciji RS za okolje.

Zdravstvenih analiz ni

Mateja Pigner Perko iz Ekoloke iniciative Ra?e pa opozarja, da slika kljub uradni vzornosti ni tako lepa: "Ljudje, ki ivijo blizu seigalnice, se pogosto pritoujejo nad glavoboli. Smrad ob?asno onemogo?a odpiranje oken. Otroci, ki obiskujejo olo v neposredni bliini Pinusa, imajo dihalne teave. Vse ve? jih za dihanje potrebuje zdravstvene pripomo?ke." tudije zdravstvenega stanja ob?anov Ra? in Frama ni, ker se tovrstne analize vodijo na regijskem nivoju. Lokalni zdravnik Toma Kova?, ki v raki ambulanti dela e 22 let, pri zdravstvenem stanju doma?inov ne opaa posebnosti, vplivov okolja ne more potrditi. Enako zatrjujejo tudi v blinjem otrokem dispanzerju.NINA AMBRO
 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.