Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

INTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS

Trubarjeva ul. 2

1000 LJUBLJANA

Ga. Marija Seljak, mag., dir.

e-mail: marija.seljak@ivz-rs.si

Pozdravljeni!

Pred nedavnim je v tovarni kemi?nih izdelkov Pinus v Ra?ah, natan?neje v seigalnici, prilo do poara, v katerem se je v ozra?je sprostilo ve? nevarnih spojin, ki kvarno vplivajo na zdravje ljudi, in sicer toulen, stiren, ksilen, dimetilacetamid, fenol in benzmetanol. Tako je sicer pokazala analiza zraka, vendar pa je ob tem potrebno poudariti, da so bili vzorci zraka odvzeti ele dobre tri ure po poaru, kar pomeni, da je glavnina nevarnih snovi do takrat e ula izpod nadzora v ozra?je. Skrb vzbujajo?e dejstvo je tudi to, da nih?e od odgovornih o dogajanju ni obvestil vodstva ole, ki je od tovarne Pinus oddaljena le slabih 100 metrov, kar pomeni, da so bili onesnaenju izpostavljeni (ponovno) tudi otroci. Ker to ni edina tovrstna nesre?a v tej tovarni (pred nekaj leti je namre? prilo do eksplozije, v kateri je umrl delavec), se krajani Ra? upravi?eno spraujemo o vplivu tovarne na zdravje in ivljenje ljudi v blinji in daljni okolici, prav tako pa je kodljivim vplivom izpostavljen tudi Krajinski park, ki je v neposredni bliini seigalnice ter spada med zavarovana obmo?ja od leta 1992 zaradi izjemne naravne dedi?ine, ki jo predstavljajo najrazli?neja mokri?a s tevilnimi redkimi in ogroenimi ivalskimi ter rastlinskimi vrstami. Ve?ina parka pa sodi tudi v obmo?je NATURA 2000, kar pomeni, da gre za posebej varovana obmo?ja na ravni Evropske unije.

V seigalnici se termi?no odstranjujejo razli?ni odpadki od odpadne embalae z ostanki nevarnih snovi, odpadnih zdravil in odpadnih kemikalij do kozmeti?nih sredstev, pesticidov, odpadnih olj in drugih (povpre?na mese?na koli?ina tako odstranjenih nevarnih odpadkov znaa priblino 300 ton). Krajani se upravi?eno spraujemo, ali smo izklju?no zaradi interesa kapitala res dolni rtvovati svoje zdravje in zdravje naih otrok? Opaamo namre?, da nae zahteve po javnih rezultatih opravljenih meritev emisij vedno znova naletijo na gluha uesa. Vendar menimo, da je naa pravica, da izvemo, v kaknem okolju ivimo, saj ni bila naa elja, imeti seigalnico nevarnih odpadkov sredi naselja, temve? nam je bila le-ta dobesedno vsiljena. Tukaj pa se pri?enja na problem. Krajani smo v skrbeh za svoje zdravje in zdravje naih otrok. Zadnjih nekaj let opaamo porast no?nih izpustov emisij tovarne Pinus TKI v okolje, predvsem v obliki neprijetnega vonja. Ljudje se pritoujejo zaradi glavobolov in teav z dihali, predvsem pa nas skrbi ugotovitev, da imamo v naem kraju kar precej bolnikov, obolelih za rakom. Zato se obra?amo na vao institucijo, v upanju, da nam boste pomagali pridobiti statisti?ne podatke o bolezenskem stanju ljudi v nai regiji, oziroma o morebitnem nara?anju zlasti rakavih bolezni v obdobju zadnjih 10-ih let.

?e nam teh podatkov iz kakrnegakoli razloga ne morete posredovati, vas vljudno prosimo, da nam svetujete, kje bi lahko te, za nas zelo pomembne podatke, pridobili.

V upanju na vao pomo? vas lepo pozdravljamo!

EKOLOKA INICIATIVA RA?E

Marjan LAH

V vednost:

- Ministrstvo za zdravje, tefanova ul. 5, 1000 LJUBLJANA (meil: gp.mz@gov.si)

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.