Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

SKRAJAN ZAPISNIK in SKLEPI
18. redne seje Ob?inskega sveta Ob?ine Ra?e-Fram,

07. novembra 2008 ob 18.00 uri

4. to?ka:
Realizacija sklepov in informacije upana

Po dolgoletnih teavah s preobremenjenostjo in posledi?no oteko?enim ter motenim
obratovanjem ?istilne naprave v Ra?ah (v nadaljevanju: ?N) in po prevladujo?em mnenju, da
je za to kriv predvsem obrat klavnice, smo po angairanju tevilnih strokovnjakov (iz ?N
Domale, Komunale Ptuj, Komunale Velenje in Slovenska Bistrica, podjetja EKO-GEA iz
Celja ipd.) prili do ugotovitve, da je zdale? najve?ji onesnaevalec in krivec za nastalo stanje
podjetje Pinus iz Ra?
, ki nas je dolga leta zavestno in zelo mo?no zavajal s prikazovanjem
izrazito neto?nih podatkov tako o koli?inah kot obremenitvah svojih odpadnih tehnolokih
voda
. Z namenom ugotovitve dejanskega stanja smo s pomo?jo strokovnjakov na tem
podro?ju in opravljenih tevilnih dodatnih analiz, ki so potekale vse od junija letos, nesporno
ugotovili, da je Pinus obremenjeval ?N z 10.000 30.000 PE in jo tako preobremenjaval za 5
10 krat. Na ?N je poiljal strupene, kisle vode (pH 2,2) in to predvsem v zgodnjih jutranjih
urah.
O vseh teh po?etjih je mol?alo in ob?ino ter s tem vse okolike ob?ane zavajalo tako
staro kot tudi sedanje, novo vodstvo podjetja, vklju?no z doma?ini, ki so bili ali so tam
zaposleni
. Domnev tistih, ki so ves ?as menili, da je Pinus glavni krivec in povzro?itelj
omenjenih teav v zvezi s ?N, ni bilo mogo?e verodostojno potrditi, dokler v to smer ni bila
izvedena obsena in na?rtno vodena akcija, katere rezultati so po prepri?anju g. upana
pokazali maksimalno aroganco Pinusa do lokalnega okolja in eko problematike v njem. G.
upan je ob tem spoznanju izrazil dodatno prizadetost e spri?o tega, ker je bilo sodelovanje
ob?inskega vodstva s podjetjem Pinus vselej korektno in dobro.


KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLONO VARNOST LJUDI IN PREMOENJA

Povzro?itev splone nevarnosti

314. ?len

(1) Kdor s poarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajo?im sevanjem, motorno silo, elektri?no ali kakno drugo energijo ali kaknim drugim splono nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splone varnosti ljudi in premoenja, povzro?i nevarnost za ivljenje ljudi ali premoenje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.