Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

REPUBLIKA SLOVENIJA

OKRONO DRAVNO TOILSTVO V MARIBORU

Ulica talcev 24

2000 MARIBOR

Zadeva: Kazenska ovadba

Spotovani,

podajamo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po 323. ?lenu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1, zoper osumljenega upana Ob?ine Ra?e-Fram Branka LEDINEK, Grajski trg 14, Ra?e, oziroma zoper druge z njim povezane pravne in fizi?ne osebe, ki naj bi ga storili s tem, da dne 14.10.2010 ob poaru in eksplozijah, ki so sledile v seigalnici Pinus TKI d.o.o. v Ra?ah, ni storil vsega, kar je potrebno, da se odvrne ekoloka nesre?a, ali kakna druga nevarnost za ivljenje in zdravje ljudi ali za ?ezmerno obremenitev okolja ali za premoenje ve?je vrednosti, ?eprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega.

Obrazloitev:

Dne 14.10.2010 ob 11.45 uri je po informacijah predstavnika Pinusa v obratu seigalnice Pinus TKI d.o.o. prilo do poara in ve? zaporednih eksplozij zunaj kontroliranega obmo?ja seigalnice pri seigu poliuretanov oz. nenevarnih plasti?nih mas, kot navaja predstavnik Pinus-a g. Andolek. V ?asu navedenega poara se je v neposredni bliini omenjenega podjetja v prostorih osnovne ole in vrtca Ra?e nahajalo priblino 400 otrok, katerih pa o nevarnosti ni nih?e obvestil. Iz poro?ila Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Intituta za varstvo okolja, ki je na kraj nesre?e zaradi nevarnosti uhajanja kodljivih snovi poslal ekipo MEEL, ki si je pogori?e ogledala, pridobila informacije o okoli?inah in obsegu poara ter odvzela vzorce zraka, vode iz ribnika in tal, je razvidno, da je poar izbruhnil na dozirnem sistemu v pe?i, ko so dozirali v pe? prilke, napolnjene z delno predpolimeriziranim uretanom inpoliolom. Poar je zajel sam dozirni sistem in prostor, kjer pripravljajo vloke odpadkov za doziranje v pe?. Dim, ki se je tvoril med poarom, se je dvigal pod strop seigalnice in od tam v zrak. Poar so pogasili po priblino pol ure.

V zvezi s spro?anjem nevarnih snovi v okolje, je MEEL analize odvzetih vzorcev zraka usmeril na tiste parametre, ki se spro?ajo pri nekontroliranem izgorevanju gorljivih snovi, e posebej poliuretanov.Vzorce zraka je MEEL odvzel priblino tri ure po izbruhu poara. V vzorcu zraka iz pogori?a niso detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko spro?ata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov. Od organskih spojin so detektirali v sledovih (nekaj mikrogramov/m3) toluen, stiren, ksilene, dimetilacetamid, fenol in benzmetanol. Na osnovi izvedenih analiz pa so ocenili, da v zraku ni ve? nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje. Kriminalistom so sporo?ili, da na pogori?e lahko vstopajo brez opreme za za?ito dihal.

Ravnatelj O Ra?e je v oddaji Preverjeno dne 04.01.2011 povedal, da je bil o dogodku, ki se je zgodil v podjetju Pinus, obve?en ele s strani starev in ne s strani ob?ine Ra?e Fram, kot v takih primerih to dolo?a Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre?ami. Ob?ina, ki jo zastopa upan, o nastalem dogodku ni obve?ala niti ole, vrtca in tudi ne ob?anov. Iz objavljene oddaje Preverjeno na POP TV pa je razvidno, da omenjeni upan svoje odgovornosti in obveznosti do lokalne skupnosti v navedenih situacijah sploh ne pozna.

Ker obstaja utemeljen sum, da je upan Ob?ine Ra?e-Fram Branko LEDINEK storil kaznivo dejanje z opustitvijo ukrepov, ker ni storil vsega, kar je potrebno, da se odvrne ekoloka nesre?a ali kakna druga nevarnost za ivljenje in zdravje ljudi, kot mu to narekuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre?ami, menimo, da obstaja zadostna podlaga, da se zoper navedeno odgovorno osebo oziroma zoper druge z njim povezane pravne in fizi?ne osebe uvede predkazenski in kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po 323. ?lenu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1.

V ta namen pristojnemu okronemu dravnemu toilstvu predlagamo, da zbere vse dokaze za zgoraj navedene trditve in da po pridobitvi zadostnih dokazov zoper odgovorne uvede kazenski postopek.


S spotovanjem,

EKOLOKA INICIATIVA RA?E

Za:Marjan LAH

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.