Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

Pozdravljeni!

Po zadnjem poaru v tovarni kemi?nih izdelkov Pinus v Ra?ah oktobra 2010 smo na Intitut za varovanje zdravja RS v Ljubljani naslovili pronjo za pridobitev statisti?nih podatkov o bolezenskem stanju ljudi v nai regiji, oziroma o morebitnem nara?anju zlasti rakavih bolezni v obdobju zadnjih 10-ih let. Glede na to, da to ni bila edina tovrstna nesre?a v tej tovarni (pred nekaj leti je namre? prilo do eksplozije, v kateri je umrl delavec), se krajani Ra? upravi?eno spraujemo o vplivu tovarne na zdravje in ivljenje ljudi v blinji in daljni okolici, prav tako pa je kodljivim vplivom izpostavljen tudi Krajinski park, ki je v neposredni bliini seigalnice ter spada med zavarovana obmo?ja od leta 1992 zaradi izjemne naravne dedi?ine, ki jo predstavljajo najrazli?neja mokri?a s tevilnimi redkimi in ogroenimi ivalskimi ter rastlinskimi vrstami. Ve?ina parka pa sodi tudi v obmo?je NATURA 2000, kar pomeni, da gre za posebej varovana obmo?ja na ravni Evropske unije.

Vsi vemo, da se v seigalnici termi?no odstranjujejo razli?ni odpadki od odpadne embalae z ostanki nevarnih snovi, odpadnih zdravil in odpadnih kemikalij do kozmeti?nih sredstev, pesticidov, odpadnih olj in drugih (povpre?na mese?na koli?ina tako odstranjenih nevarnih odpadkov znaa priblino 300 ton). Glede na trenutno dogajanje obstaja monost, da se bodo v tej seigalnici odstranjevali tudi odpadki, s katerimi je do sedaj razpolagal Lafarge. Novemu lastniku seigalnice, e zlasti, ?e bo to tujec, bo popolnoma vseeno za kvarno obremenjevanje naega (in vaega) doma?ega in delovnega okolja. S pridobitvijo elenih podatkov bi morda lahko prepre?ili bohotenje tovrstne industrije v naem okolju.

Iz Intituta smo dobili odgovor, da v Registru rakaRS e od leta 1950 spremljajo obolevanje za rakom med prebivalci Republike Slovenije. Med drugimzbirajotudi natan?ne podatke o stalnih bivali?ih zbolelih terrutinsko prikazujejo breme boleznipo ve?jih upravno-administrativnih enotah, npr. regijah ali upravnih enotah, vendar je za natan?no analizo obolevanja za rakom na specifi?nem podro?ju ter za iskanje morebitnih nevarnih dejavnikov potrebno opraviti dodatne epidemioloko - statisti?ne tudije. Le-te pa opravljajo samo na podlagi dogovora oziroma naro?ila z uporabniki (to so ponavadi lokalne skupnosti ali druge dravne ustanove). Zato vas v imenu krajanov prosimo za sodelovanje v obliki naro?ila tovrstne tudije za pridobitev elenih podatkov.

V upanju, da vam ni vseeno za zdravje nas, ki smo vas izvolili, predvsem pa za zdravje naih otrok, pri?akujem va odgovor na meil.

Lepo pozdravljeni!

EKOLOKA INICIATIVA RA?E

Mateja PIGNER PERKO

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.